Articol

30 aprilie 2021, termen limită pentru raportarea datelor de către deținătorii de deșeuri în SIA MD

Detalii

Data publicării
28/04/2021
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În conformitate cu H.G. 501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, toți deținătorii de deșeuri care generează mai mult de 50 kg de deșeuri periculoase sau mai mult de 1 tonă de deșeuri ce nu sînt periculoase, au obligația să raporteze Agenției de Mediu până la data de 30 aprilie 2021 prin Sistemul informaţional automatizat „Managementul deşeurilor” sau pe suport de hîrtie, cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri pe care le generează/recepționează/colectează, precum și informațiile cu privire la gestionarea acestora, în conformitate cu Formularul nr. 2: Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora din Instrucțiune.

Conform Legii privind deșeurile, deținătorii de deșeuri indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate, forma juridică de organizare și de sursa de finanțare sunt:
    1) entitățile a căror activitate generează deșeuri (producătorii de deșeuri), în corespundere cu prevederile art. 32 din Legea privind deșeurile;
    2) entitățile care colectează, în bază de contract, deșeurile generate de alte entități (populație, unități comerciale și instituții), în corespundere cu prevederile art. 11 lit. g) și art. 32 din Legea privind deșeurile; 
    3) deținătorii autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în corespundere cu prevederile art. 25 din Legea privind deșeurile;
    4) unităţile şi întreprinderile care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare, conform art. 27 din Legea privind deșeurile;
    5) agenții sau brokerii de deșeuri.

Raportarea anuală corectă se face în baza datelor colectate și înregistrate de deținătorii de deșeuri prin evidența lunară a cantității, naturii și originii deșeurilor generate/recepționate pe același amplasament, completînd cîte un fișier aparte pentru fiecare categorie de deșeuri pe care le generează/ recepționează, conform formularului nr. 1 și cerințelor specificate în anexa nr.1 din Instrucțiune. Pentru aceasta, initial deținătorii de deșeuri vor atribui fiecărui tip de deșeu generat (recepționat/colectat) un cod complet, format din 6 cifre, în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018. 

Operatorii care gestionează deșeurile municipale vor raporta Agenției de Mediu:
1) datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora pe care le primesc de la deținătorii de deșeuri;

2) denumirea şi codul localităţii, conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova  – CUATM (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban);

3) numărul populației și numărul gospodăriilor care beneficiază de salubrizare (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban).
 

În contextual gestionării și raportării eficiente a deșeurilor generate, APL-urile vor actualiza datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora în vederea:

1) identificării deficiențelor în datele și informațiile prezentate;
2) utilizării datelor și informațiilor prezentate pentru monitorizarea performanțelor de gestionare a deșeurilor, a politicilor de dezvoltare și de planificare a noilor inițiative, precum și pentru  promovarea altor inițiative de protecție a mediului.

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii, entitățile responsabile de evidența și gestionarea deșeurilor păstrează evidența acestora pentru 12 luni, în cazul deșeurilor nepericuloase, și pentru 3 ani, în cazul celor periculoase, cu excepția unităților și întreprinderilor de transport de deșeuri periculoase, care trebuie să o păstreze timp de cel puțin 12 luni, oferind aceste înregistrări autorității de reglementare, la cerere.

Atenție! Nerespectarea prevederilor privind ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora atrage după sine răspundere disciplinară, contravențională, penală sau civilă, după caz.

Articole similare

trage