IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Articol

Reguli mai stricte privind transferurile de deșeuri pe teritoriul Republicii Moldova!

Detalii

Data publicării
20/10/2022
Categorii
Legislație
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Trasabilitatea deșeurilor este însușirea unui sistem de a localiza și urmări traseul cronologic al unui deșeu, identificând fiecare înregistrare a sa, de la generarea lui, până la încetarea statutului de deșeu, respectiv reciclarea/eliminarea lui.

Articolul 44. Transportul deşeurilor (1) Operatorii de transport specializaţi pentru transportul deşeurilor trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prezenta lege. (2) Transportul deșeurilor se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează transportul mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. (3) Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor monitorizează respectarea de către operatorii de transport a prevederilor şi cerinţelor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998.  (4) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deşeurilor, operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de către autoritățile administraţiei publice centrale în domeniile transporturilor şi mediului. (5) Transportul transfrontalier al deşeurilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei, ale art. 64 din prezenta lege şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Legea nr.209/2016 privind deșeurile reglementează activitatea de transport a deșeurilor și obligațiile  operatorilor de transport. Adițional la legea privind deșeurile, din 2003 a fost aprobat Regulamentul privind controlul transportării transfrontaliere a deșeurilor şi eliminării acestora, care din acest an va fi abrogat odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind transferul de deșeuri.

Articolul 45. Obligaţiile operatorilor de transport  Operatorii de transport de deşeuri au următoarele obligaţii: a) să utilizeze pentru transportarea deşeurilor numai mijloace de transport specializate, astfel încît să fie respectate reglementările privind protecția mediului și a sănătății populaţiei;  b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţia în cazul unor defecţiuni sau accidente; c) să deţină toate documentele de însoţire necesare pentru deşeurile transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; d) să nu abandoneze deşeurile pe traseu; e) să respecte prevederile prezentei legi și ale Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, ale altor acte normative aprobate de Guvern;  f) să posede dotarea tehnică pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnică şi personalul corespunzător, să asigure acest lucru prin unităţi specializate; g) să ţină evidenţă cronologică a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor, precum şi evidența mijloacelor de transport;   h) să anunţe Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului despre orice transport de deşeuri periculoase înaintea efectuării acestuia, precum şi autorităţile administraţiei publice în domeniul afacerilor interne în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie.     

Noul document stabilește procedurile și regimurile de control pentru transferurile de deșeuri, în funcție de originea, destinația, ruta transferului și de tratamentul care se aplică deșeului la destinație. Obiectivul principal al Regulamentului este asigurarea protecției mediului și respectarea cerințelor privind securitatea ecologică la importul, exportul și tranzitul deșeurilor transferate spre valorificare și eliminare.  Regulamentul stabilește condițiile la care sunt supuse transferurile de deșeuri și procedurile care trebuie să fie urmate pentru a le autoriza. Documentul prevede o procedură pentru notificarea și consimțământul prealabil scris înainte de transferurile deșeurilor periculoase și nepericuloase spre operațiuni de eliminare. În plus, stabilește cerințe față de exportul/importul deșeurilor spre valorificare și eliminare doar în țări care acceptă importul și care dețin capacitățile necesare. În scopul asigurării trasabilității deșeurilor, notificările de import și export vor fi înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”, care reprezintă totalitatea produselor de program şi a echipamentelor tehnice destinate colectării, stocării și procesării informației.

Mai multe detalii despre noile prevederi Vă invităm să descoperiți în Revista Managementul Deșeurilor nr.34

Articole similare

trage