Articol

Aspecte conceptuale privind Responsabilitatea Extinsă a Producătorului

Detalii

Data publicării
05/08/2020
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Sistemul actual de gestiune a deşeurilor periculoase şi de producţie din Republica Moldova nu este integrat şi bazat pe activităţi conforme cu „ierarhia deşeurilor” şi pe un mecanism de „Responsabilitate extinsă a producătorului” pentru gestiunea deşeurilor, similar celui comunitar, urmare cărui fapt acesta nu asigură minimalizarea potenţialelor ameninţări pentru mediul înconjurător şi populaţie.

Pornind de la legea specială nr.209/2016 privind deșeurile, prezintă interes unele reglementări generale care configurează instituția „Responsabilitatea extinsă a producătorului” ca una distinctă în cadrul mecanismului de gestionare și prevenire a generării deșeurilor atît la nivel național cît și cel local a Republicii Moldova.

În principal, sunt specificați subiecții supuși regimului de responsabilitate extinsă a producătorului, care privesc persoanele fizice sau juridice (producătorul produsului) care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă următoarele produse:

  • baterii şi acumulatori;
  • echipamente electrice şi electronice;
  • vehicule;
  • uleiuri;
  • ambalaje,

Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă totalitatea de obligaţii direct impuse subiecților menționați mai sus, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea şi valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz. Aceste măsuri trebuie să încurajeze dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sînt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări ce nu poluează mediul.

Activităţile pentru aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului vizează:

  • măsurile de acceptare a produselor returnate şi a deşeurilor care rămîn după utilizarea respectivelor produse,
  • gestionarea ulterioară a deşeurilor şi asigurarea financiară de către producători pentru aceste activităţi.

Aceste activități urmează să asigure ierarhia deşeurilor impusă de Legea nr.209/2016, în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, prin respectarea consecutivă și cumulativă a următoarei ordini:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică;

e) eliminarea.

Producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului sînt obligaţi:

a) să asigure, conform cerinţelor aprobate de Guvern, etichetarea şi marcarea produselor şi utilizarea simbolurilor care indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, fiind interzisă eliminarea acestuia;

b) să asigure organizarea şi funcţionarea sistemelor individuale sau colective de gestionare a respectivelor fluxuri de deşeuri;

c) să se înregistreze în Sistemului Informaţional Automatizat „Managementul Deşeurilor” (SIA MD) aprobat de Guvern, prin transmiterea unei liste de documente necesare registratorului;

d) să asigure evidenţa, începînd cu 23.12.2017, a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportînd anual Agenţiei de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă în cazul onorării responsabilităţii extinse a producătorului în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv;

e) să prezinte dovada unui sistem individual sau să certifice calitatea de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deşeuri;

f) să deruleze programe educaţionale şi de informare/conştientizare privind colectarea şi tratarea produselor ce au devenit deşeuri;

g) să asigure, în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, realizarea ţintelor de colectare şi reciclare a produselor ce au devenit deşeuri, stabilite de Guvern.

În mod distinct, distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului sînt obligaţi:

a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenţia de Mediu;

b) să asigure, începînd cu 23.12.2017, evidenţa plasării pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenţi şi să raporteze anual Agenţiei de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă.

În scopul evaluării performanţelor atinse, începînd cu 23.12.2017, în colectarea, tratarea, valorificarea sau eliminarea produselor ce au devenit deşeuri, Agenţia de Mediu menţine şi actualizează Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, care este parte componentă a SIA MD. Cei care îşi onorează în mod individual obligaţiile descrise mai sus prezintă Agenţiei de Mediu dovada existenţei sistemelor individuale de preluare gratuită şi colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deşeuri. În cazul în care producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului îşi onorează obligaţiile prin aderarea la un sistem colectiv, responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilităţii sistemului colectiv.

Remarcabil este faptul că, sistemele colective care acţionează în numele producătorilor se autorizează de Agenţia de Mediu, în măsura care solicitantul va prezenta actul constitutiv al persoanei juridice şi planul de operare pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei, care va conţine cel puţin următoarele:

a) cantităţile de produse ce urmează a fi gestionate, pe tipuri şi surse de provenienţă;

b) descrierea modalităţii de implementare a obligaţiilor în vederea atingerii ţintelor stabilite;

c) prezentarea modului de acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova;

d) planul financiar de implementare a regimului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Specific este pentru sistemele colective care acţionează în numele producătorilor de echipamente electrice şi electronice şi de vehicule, că sînt obligate să constituie un comision, în baza garanţiilor financiare prezentate de producători, care să acopere sumele necesare finanţării operaţiunilor de colectare, tratare, valorificare şi eliminare nepoluante a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice generate în gospodăriile private şi a vehiculelor scoase din uz, provenite de la produsele introduse pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la sistemul colectiv şi care şi-au încetat activitatea.

Sistemele colective suportă costurile de colectare şi de separare a deşeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc de comun acord cu autorităţile publice locale ale unităţilor administrative, dar nu trebuie să depăşească taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populaţie.

Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2019, pot introduce echipamente electrice și electronice pe piaţă Repubicii Moldova numai producătorii înregistraţi în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor.

Concomitent, în măsura care Guvernul a depășit cu mult termenii fixați prin Legea nr.209/2016 privind deșeurile, în vederea elaborării și aprobării tuturor mecanismelor normative speciale de implementare a instituției responsabilității extinse a producătorului de produse care cad sub incidența acesteia, la 14.01.2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a aprobat Ordinul privind Lista de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, printre care se regăsește cel al gestionării deşeurilor şi substanţelor chimice.

Respectiv, organul de control în domeniul mediului va verifica dacă Producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă au asigurat:

– înregistrarea în Sistemului informațional automatizat „Managementul deşeurilor” (SIA MD);

– evidenţa şi raportarea anuală a cantităţii de produse puse la dispoziţie pe piaţă;

– prezentarea dovezii unui sistem individual sau de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenut deşeu;

– derularea unor programe de informare/conştientizare privind colectarea şi tratarea produselor ce au devenit deşeu;

– realizarea ţintelor de colectare şi reciclare a produselor ce au devenit deşeu.

 În contextul aspectelor conceptuale abordate, pentru realizarea obiectivelor indicate în Legea nr.209/2016 se impune necesitatea creării la nivel național a unui Sistem integrat de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) cu  întrunirea  cumulativă a următoarelor condiții:

1. Finalizarea mai curîndă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a proceselor de elaborare, avizare, expertizare, consultărilor publice a proiectelor de regulamente privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, de uleiuri uzate, de vehicule scoase din uz, cu aprobarea lor finală de către Guvernul Republicii Moldova, pentru a fi identificată nu numai baza legală dar și mecanismul operațional al instituției de Responsabilitate Extinsă a Producătorului în spiritul celor detaliate prevăzute de legislația comunitară.

2. Elaborarea și aprobarea a unui Program național privind implementarea Responsabilităţii Extinse a Producătorului, care va conține în special următoarele informații:

a) tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în limitele teritoriului, deşeurile care pot fi transportate pe sau de pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare a evoluţiei fluxurilor de deşeuri;

b) schemele existente de colectare (individuale sau colective) a deşeurilor şi principalele instalaţii de valorificare şi eliminare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru DEEE, deșeuri de baterii și acumulatori, de uleiuri utilizate, de vehicule scoase din uz și de ambalaje;

c) înregistrarea producătorilor în Sistemul informațional automatizat „Managementul deşeurilor” (SIA MD), și respectiv, ținerea evidenței, transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora în SIA MD. Îndeplinirea acestor competențe va fi pusă în sarcina unui angajat al producătorului care urmează să dispună de certificări necesare în domeniul gestinării deșeurilor;

d) evaluarea necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalaţiilor de deşeuri existente, infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de deşeuri, după caz, investiţiile legate de acestea;

e) informaţiile despre criteriile de identificare a amplasamentelor şi informaţiile despre capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor majore de valorificare;

f) politicile generale de gestionare a deşeurilor, inclusiv tehnologiile şi metodele planificate de gestionare a deşeurilor;

g) aspectele organizatorice legate de gestionarea deşeurilor, inclusiv distribuirea responsabilităţilor între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu gestionarea deşeurilor;

h) o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării instrumentelor economice şi de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, luînd în considerare necesitatea menţinerii unei bune funcţionări a pieţei interne;

i) desfăşurarea unor campanii de sensibilizare şi de informare adresate publicului larg sau unor grupuri-ţintă de public;

j) amplasamentele contaminate istoric prin operaţiuni de eliminare a deşeurilor şi măsurile de reabilitare a acestora;

k) instrumentele financiar-fiscale pentru acoperirea costurilor de colectare, tratare și eliminare nepoluantă a deșeurilor produselor care cad sub incidența responsabilității extinse a producătorului.

3. Revizuirea Legii nr. 1540/1998 cu privire la poluarea mediului privind elaborarea unui mecanism bugetar-fiscal pentru calcularea, încasarea și recuperare integrală a costurilor suportate de producători în vederea respectării principiului „poluatorul plătește” și principiului Responsabilității extinse a producătorului.

Reieșind din practica statelor comunitare (UE), mijloacele financiare acumulate de la încasarea taxelor de mediu se transferă către organizațiile colective private sau organizații gestionate de stat pentru finanțarea proiectelor din domeniu și sunt în mare parte destinate dezvoltării și exploatării sistemelor de colectare a deșeurilor, ca parte a unui sistem de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP).

Actualmente, în Republica Moldova continuă să se perceapă taxa pentru poluarea mediului prevăzută în Legea nr.1540/1998 cu privire la poluarea mediului, fără a exista un mecanism în privința condițiilor de plasare pe piața internă a bateriilor și acumulatorilor, echipamentelor electrice și electronice, vehiculelor, uleiurilor și ambalajelor, în special, privind asigurarea directă sau indirectă a entităților juridice cu acoperire financiară necesară pentru gestionarea deșeurilor acestor produse în contextul responsabilității extinse a producătorului.

În condițiile create, apare necesitatea fundamentală în elaborarea și aprobarea unui mecanism de restituire a taxei pentru poluarea mediului, corespunzătoare cotelor procentuale de deșeuri gestionate, pentru companiile care implementează principiul de REP, precum și asigurarea că taxele percepute pentru poluarea mediului vor fi direcționate în Fondul Ecologic Național, care ulterior vor fi utilizate în aceste scopuri.

Sub aspect comparativ, în România, spre exemplu, Taxa de gestionare a DEEE (taxa verde, timbru verde sau taxa Eco) – reprezintă contribuția consumatorilor pentru acoperirea costurilor de colectare, tratare și eliminare nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Valoarea taxei asigură finanțarea întregului proces de colectare și reciclare, precum și îndeplinirea obiectivelor de mediu prevăzute de legislația europeană și cea națională. 

Aceasta este inclusă în prețul de achiziție al produsului electronic sau electrocasnic și este vizibilă (evidențiată separat pe factură), fiind asumată de către toți producătorii și distribuitorii de echipamente electrice și electronice. 

Timbrul verde se aplică fiecarui echipament electric și electronic nou cumpărat și are un nivel de preț fix pe categorie de produse, stabilit independent de marcă, greutate, volum sau preț de vînzare și care depinde de capacitatea de reciclare a echipamentului respectiv.

4. Completarea Regulamentului DEEE aprobat prin H.G. nr.212/2018, cît și  instroducerea în proiectele de regulamente privind deșeurile de baterii și acumulatori, vehicule scoase din uz, uleiuri uzate și ambalaje, cu reglementări privind sistemele colective de preluare a responsabilității extinse a producătorilor, în special, forma organizatorico-juridică a entităților juridice competente, scopurile activității (comercial sau necomercial), regimul fiscal, etc.

Sub aspect comparativ, în România, spre exemplu, preluarea responsabilităților legale ale producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice cu scopul de a facilita colectarea, tratarea, reciclarea si eliminarea nepoluanta a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), printr-un sistem colectiv, este asigurată prin organizații colective, non-guvernamentale și non-profit. Toate veniturile sunt investite în stabilirea și dezvoltarea sistemului de colectare DEEE, colectare, procesare, reciclare și neutralizare, precum și campanii de educație ecologică. Drept obiective principale ale unor astfel de organizații sunt îndeplinirea obligațiilor legale ale membrilor săi privind gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), respectînd cele mai înalte standarde europene de calitate, cît și eliminarea substanțelor periculoase pentru mediu și reutilizarea materiilor prime secundare în procesele de producție cu scopul final de a asigura conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății umane și utilizarea prudentă a resurselor naturale.

5. În măsura care, conform art.8 lit.c) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, Guvernul Republicii Moldova are competența de a aproba acte normative, inclusiv și, privind metodologia pentru calcularea tarifelor de consum pentru serviciile de gestionare a deșeurilor, la elaborarea acesteia să fie dedicat un compartiment aparte privind gestionarea deșeurilor produselor care cad sub incidența Responsabulității Extinse a Producătorului.

Autor: Igor Șeremet, Avocat, lector universitarla Departamentul Drept Internaționalși European al Facultății de Drept a USM, doctor în drept

Articole similare

trage