Pagină

Acte normative

Publicat: 16 mai, 2024

Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

Codul silvic nr. 887 din 21 iunie 1996

Codul subsolului nr. 3 din 2 februarie 2009

Legea nr.1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

Legea apelor nr. 272 din  23.12.2011

Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile

Legea nr. 1422 din 17 decembrie 1997 privind protecția aerului atmosferic

Legea nr. 11 din 02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului

Legea Nr. 851 din  29.05.1996 privind expertiza ecologică

Legea nr. 160 din  22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător

Legea nr. 161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

Legea nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.95

Legea regnului vegetal  nr. 239-XVI din 8.11.2007

Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție CITES

Legea nr.1102 din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale

Legea nr.1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat

Legea nr. 591 din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane şi rurale

Legea nr. 325 din 25.12.2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova

Legea nr. 94 din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică

Legea nr. 755 din 21.12.2001 privind securitatea biologică

Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149 din 08.06.2006

Legea nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fâșiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă

Legea nr. 78 din 04 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris

Legea nr. 852 din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la  Baselprivind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII

Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

Legea nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive

Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice

Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

Hotărâre nr. 888 din  06.08.2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale

Hotărîrea Guvernului nr. 894 din  12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei

Hotărîrea Guvernului nr. 485 din  12.08.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale

Hotărîrea Guvernului nr. 747 din  03.11.1995 cu privire la modul de elaborare și aprobare a schemelor de utilizare în complex și protecție a apelor

Hotărârea Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier

Hotărîrea Guvernului nr. 1242 din 14 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor;

Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 21 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate.

Hotărîrea Guvernului nr. 1277 din  26.12.2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice

Hotărîrea Guvernului nr. 1107 din  11.09.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică

Hotărîrea Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003 Privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora

Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”

Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 24. 04.2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți

Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor

Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora

Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentul privind accesul publicului la informația de mediu

Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale