Obligațiile legale ale Producătorilor de DEEE-uri!

Noua Lege privind deșeurile (Legea 209/2016), care în doar câteva luni va intra în vigoare (23.12.2017), introduce obligativitatea colectării separate a unor categorii de deşeuri pentru producători. Respectiv, în  conformitate cu Legea nr.209, toate persoanele fizice și juridice (producătorul produsului) care la nivel profesional proiectează, produc, prelucrează, tratează, vând şi/sau importă echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, vehicule, uleiuri și ambalaje, sânt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Art. 12 (2) Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă totalitatea de obligații impuse producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz. Activităţile pentru aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului vizează măsurile de acceptare a produselor returnate şi a deşeurilor care rămîn după utilizarea respectivelor produse, precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor şi asigurarea financiară pentru aceste activităţi”. 

Categoriile de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul articolului 50 al Legii nr.209 privind deșeurile sunt:

 1. Aparate de uz casnic de dimensiuni mari
 2. Aparate de uz casnic de dimensiuni mici
 3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
 4. Echipamente de larg consum
 5. Echipamente de iluminat
 6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de dimensiuni mari)
 7. Jucării, echipamente sportive şi de agrement
 8. Dispozitive medicale (cu excepţia produselor implantate şi infectate)
 9. Instrumente de supraveghere şi control
 10. Distribuitoare automate

Obligațiile legale ale Producătorilor de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu prevederile legii sunt:

 • să asigure etichetarea şi marcarea produselor şi utilizarea simbolurilor care indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, fiind interzisă eliminarea acestuia;
 • să asigure organizarea şi funcţionarea sistemelor individuale sau colective de gestionare a deșeurilor din echipamente electrice şi electronice;
 • să se înregistreze în SIA MD (Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”), prin transmiterea unei liste de documente necesare registratorului, desemnat de proprietarul registrului format în SIA MD;
 • să asigure evidenţa, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, a punerii la dispoziție pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportînd anual autorităţii de reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață în cazul onorării responsabilităţii extinse a producătorului în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv;
 • să prezinte dovada unui sistem individual sau să certifice calitatea de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deşeuri;
 • să deruleze programe educaționale şi de informare/conştientizare privind colectarea şi tratarea produselor ce au devenit deșeuri;
 • să asigure, în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, realizarea ţintelor de colectare şi reciclare a produselor de echipamente electrice şi electronice ce au devenit deşeuri, stabilite de Guvern.

Producătorii de echipamente electrice şi electronice, supuși reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și care sunt dispuși să își onoreze în mod individual obligațiile,  trebuie să prezinte autorităţii de reglementare dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită şi colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a echipamentelor electrice şi electronice uzate de la consumatori, precum și dezvoltarea schemelor de valorificare materială a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

În cazul în care, producătorii decid să își onoreze în mod colectiv obligațiile prin aderarea la un sistem colectiv care deține autorizație de mediu conform art.25 din Lege, atunci responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilității sistemului colectiv, aceștia fiind responsabili de colectarea separată,  de asigurarea țintelor de reciclare, valorificare şi eliminare în condiţii sigure pentru mediu a echipamentelor electrice şi electronice uzate de la consumatori și care au devenit deșeuri, (conform art.12, alin.8).

Conform art.12 (9), sistemele colective care acţionează în numele producătorilor de echipamente electrice şi electronice sînt obligate să constituie un comision, în baza garanţiilor financiare prezentate de producători, care să acopere sumele necesare finanțării operațiunilor de colectare, tratare, valorificare şi eliminare nepoluante a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Obligațiile legale ale Distribuitorilor de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu prevederile legii sunt:

 • să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de autoritatea de reglementare;
 • să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii, evidenţa plasării pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenți și să raporteze anual autorităţii de reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață.

Obligațiile legale ale  Operatorului staţiei de tratare/schemei de valorificare materială a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, autorizat de către autorităţile competente specificate la art. 24 sunt:

 • să asigure că deşeurile de echipamente electrice şi electronice supuse tratării care pot fi recuperate sau reciclate nu vor fi eliminate;
 • să asigure atingerea ţintelor minime de recuperare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
 • să raporteze, trimestrial, producătorilor de echipamente electrice şi electronice rezultatele de performanţă în atingerea ţintelor de colectare şi tratare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice stabilite de Guvern;
 • să asigure că materialele finale obţinute după dezasamblarea echipamentelor electrice şi electronice uzate nu vor conţine componenţi cu caracteristici periculoase;
 • să respecte obligaţiile deţinătorului de deşeuri şi ale producătorului de deşeuri, asociate cu activitatea sa, stabilite de prezenta lege.

În atenția producătorilor de echipamente electrice şi electronice care decid să își onoreze în mod colectiv obligațiile prin aderarea la un sistem colectiv care deține autorizație de mediu, Vă prezentăm Asociația non-profit „Moldrec”, care își desfășoară activitatea din anul 2013 în baza Autorizației de Mediu Nr. 60/2015 și a Licenței Nr. 048859. Moldrec prin intermediul proiectului “Garda de reciclare”, are drept scop crearea unui sistem integrat cu soluții de reciclare pentru companii și cetățeni.  Activitățile de bază sunt:  colectarea tuturor tipurilor de deșeuri; crearea și dezvoltarea punctelor de colectare a deșeurilor; servicii de procesare a deșeurilor; dezasamblarea și sortarea deșeurilor; reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri la prima fabrica ECO din Moldova.

Scopul Asociației este de a informa prin intermediul Revistei, toți producătorii de echipamente electrice şi electronice (DEEE), baterii şi acumulatori, vehicule, uleiuri și ambalaje, supuși regimului de responsabilitate extinsă a producătorului,  despre rolul acestora în gestionarea deșeurilor generate de pe urma produselor comercializate.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.